XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX023 v2.2.1 - Dashboard v2.3.8  /  Service uptime: 66 days 06:53:32
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 ItalyItaly IZ7KGB D74 REF486 G / XLX486 25.06.2018 05:49 A
2 ItalyItaly IZ8UMO LINK REF486 G / XLX486 25.06.2018 03:03 A
3 ItalyItaly IT9DPM DMR REF486 G / XLX486 25.06.2018 01:07 A
4 ItalyItaly IU7FLW REF486 G / XLX486 25.06.2018 00:57 A
5 ItalyItaly IK7XTA CASA REF486 G / XLX486 25.06.2018 00:50 A
6 ItalyItaly IW8ELN ROBY REF486 G / XLX486 24.06.2018 23:52 A
7 ItalyItaly IZ8GUR AMBE REF486 G / XLX486 24.06.2018 22:36 A
8 ItalyItaly IU8CTC IC80 XRF486 G / XLX486 24.06.2018 22:36 A
9 ItalyItaly IK8UHA DMR REF486 G / XLX486 24.06.2018 22:23 A
10 ItalyItaly IK8JHL HOME REF486 G / XLX486 24.06.2018 21:39 A
11 ItalyItaly IN3EIN ID51 REF486 G / XLX486 24.06.2018 21:37 A
12 ItalyItaly IK7YTQ ID31 REF486 G / XLX486 24.06.2018 21:35 A
13 ItalyItaly IZ7DZO IC92 REF486 G / XLX486 24.06.2018 21:34 A
14 ItalyItaly IZ7MZT REF486 G / XLX486 24.06.2018 21:07 A
15 ItalyItaly IZ8VGJ HOME REF486 G / XLX486 24.06.2018 20:18 A
16 ItalyItaly IW8DGZ REF486 G / XLX486 24.06.2018 19:10 A
17 SwitzerlandSwitzerland HB9DNI 5100 REF486 G / XLX486 24.06.2018 18:46 A
18 ItalyItaly IU7GSJ DMR REF486 G / XLX486 24.06.2018 18:26 A
19 ItalyItaly IZ0OWM DMR REF486 G / XLX486 24.06.2018 16:58 A
20 ItalyItaly IZ8TXC 2820 REF486 G / XLX486 24.06.2018 15:42 A
21 ItalyItaly IZ0LDE ID31 REF486 G / XLX486 24.06.2018 15:02 A
22 ItalyItaly IU4DBU DMR REF486 G / XLX486 24.06.2018 14:40 A
23 ItalyItaly IV3NFC DMR REF486 G / XLX486 24.06.2018 14:09 A
24 ItalyItaly IN3IZQ 7100 REF486 G / XLX486 24.06.2018 13:50 A
25 ItalyItaly IT9GHW DMR REF486 G / XLX486 24.06.2018 13:23 A
26 ItalyItaly IU8ADS DMR REF486 G / XLX486 24.06.2018 12:08 A
27 ItalyItaly IU8EKN 80D REF486 G / XLX486 24.06.2018 09:13 A
28 ItalyItaly IZ7YPK DMR REF486 G / XLX486 24.06.2018 08:22 A
29 ItalyItaly IZ0LFS 5100 REF486 G / XLX486 24.06.2018 03:08 A
30 ItalyItaly IZ8DMZ 8029 REF486 G / XLX486 24.06.2018 01:23 A
31 ItalyItaly IW9GIA 5100 REF486 G / XLX486 23.06.2018 23:42 A
32 ItalyItaly IT9HBS 9036 REF486 G / XLX486 23.06.2018 20:19 A
33 ItalyItaly IZ7ZKB 2820 REF486 G / XLX486 23.06.2018 19:51 A
34 ItalyItaly IZ8DXB 7100 REF486 G / XLX486 23.06.2018 19:43 A
35 ItalyItaly IW8FCL 2820 REF486 G / XLX486 23.06.2018 17:51 A
36 ItalyItaly IW9CLF E880 REF486 G / XLX486 23.06.2018 17:38 A
37 ItalyItaly IT9ZEO IC92 REF486 G / XLX486 23.06.2018 17:08 A
38 ItalyItaly IT9XGU REF486 G / XLX486 23.06.2018 16:45 A
39 ItalyItaly IW3ARN P REF486 G / XLX486 23.06.2018 16:39 A
40 ItalyItaly IW7EHM IC92 REF486 G / XLX486 23.06.2018 16:29 A
iz7jwr(at)trasmissioni.net